BlogKindergeneeskunde › Standaard registratie van kinderletsel

Standaard registratie van kinderletsel

De veiligheid van het kind staat voorop

LS, webredactie

Vrijdag, 25 Oktober 2013

Kindermishandeling signaleren, registreren en voorkomen blijft een belangrijke taak van zorgverleners in het ziekenhuis. Nog steeds komt kindermishandeling zo’n honderdduizend keer per jaar voor in Nederland. Mishandeling door een ouder, verzorger of andere volwassene van wie het kind afhankelijk is. In 2010 stierven zelfs 50 kinderen aan de gevolgen van ernstige mishandeling. Het Slingeland Ziekenhuis hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van kinderen.

De werkgroep Kindermishandeling werkt sinds 2008 aan de veiligheid van kinderen die in het ziekenhuis komen. Daar is ook de verplichting tot het melden van (vermoedens) van kindermishandeling vanuit de Inspectie van de Gezondheidszorg bijgekomen. Kindermishandeling gaat niet alleen over lichamelijk letsel, ook verwaarlozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld en emotionele schade bij kinderen horen daarbij.”
Twee leden van de werkgroep Kindermishandeling, vertellen over de gang van zaken in het ziekenhuis ten aanzien van kindermishandeling. “Alle kinderen tot zestien jaar worden in het ziekenhuis standaard onderzocht volgens een landelijk protocol. Waar
we voorheen vooral moesten vertrouwen op ons onderbuikgevoel, beschikken we nu over een landelijk standaardformulier. Een ziekenhuismedewerker vult vervolgens het kinderletsel-formulier in. Op die manier kan letsel dat door kindermishandeling is ontstaan, in kaart gebracht worden. Door alert te zijn, te signaleren en te melden kunnen we zorgen dat de juiste hulp zo snel mogelijk wordt in geschakeld. De veiligheid van een kind is altijd een aandachtspunt in onze behandeling.”

Procedure

De werkgroep Kindermishandeling bestaat uit een kinderarts, chirurg, verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp en de Kinderafdeling, een maatschappelijk werker en een vertrouwensarts van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). “Als er vermoedens bestaan bij een zorgverlener dat een kind te maken heeft met kindermishandeling, wordt dit gemeld aan de werkgroep. Achter gesloten deuren buigt deze zich dan over de gegevens en de situatie. Zo mogelijk worden ook andere professionele hulpverleners ingeschakeld. Blijft het vermoeden bestaan, dan krijgen ouders een brief en wordt er een melding gedaan bij het AMK. Deze instantie doet verder onderzoek om de veiligheid en de ontwikkeling van het kind te beoordelen. Samen met de ouders of verzorgers wordt vervolgens bekeken welke hulp en maatregelen nodig zijn. Een arts heeft de mogelijkheid om bij een sterk vermoeden van mishandeling het kind op te nemen in het ziekenhuis en direct het AMK in te schakelen. De doelstelling is altijd om zeker te stellen en dat de situatie voor het kind zonder gevaar is en dat het kan opgroeien in een beschermde omgeving, bijvoorkeur binnen het gezin.”

Scholing

Alle verpleegkundigen van de Spoedeisende Hulp en de Kinderafdeling volgen een speciale scholing met betrekking tot het signaleren van kindermishandeling. Ook de arts-assistenten een training door de kinderarts krijgen op dit vlak. “De scholing richt zich op
het beter kunnen beoordelen van letsel bij kinderen, maar ook op communicatie met het kind en de ouders. Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp en het is belangrijk om de juiste kennis en vaardigheden te hebben zodat een kind in een benarde situatie geholpen kan worden.”

Kinderletsel dit registreren wij

Omdat we merken dat het registeren van kinderletsel en het onderwerp kindermishandeling vragen oproept is een folder ontwikkeld. Op alle poliklinieken, de Spoedeisende Hulp en de Kinderafdeling is de folder over de registratie van kinderletsel verkrijgbaar. Ziekenhuizen zijn verplicht zijn tot het registreren en melden van vermoedens op kindermishandeling en we nemen het onderwerp heel serieus, De vrijblijvendheid ten aanzien van melden is voorbij. Het Slingeland Ziekenhuis staat voor veilige zorg, ook voor de kinderen die hier komen.

Artikel uit Slingeland Nieuws.

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Standaard registratie van kinderletsel

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)